Con dấu đóng vai trò rất quan trọng trong các tài liệu và hồ sơ. Đặc biệt các hồ sơ cần sự lưu…