con dấu ghép thanh

Con dấu ghép

Con dấu ghép các thanh ký tự và số dùng để đóng dấu ngày sản xuất, hạn sử dụng hoặc đóng dấu mã số lô hàng trong sản xâut1