Các con dấu thông thường hầu như chỉ đóng dấu một nội dung cố định, vd con dấ tên NGUYEN VAN A hay…