Để có thể kiểm soát được nét bút lông kim thì quá đơn giản, vì ngòi bút lông kim có 1 size duy…