Nếu các bạn đang kinh doanh ngành bất động sản hoặc các bạn làm về tín dụng chắc chắn trong cặp luôn có…