Trước khi bút dạ quang được ra đời, mọi người đánh dấu văn bản bằng cách gạch chân hoặc gấp mép trang để…