Cây bút có ngòi dẹt giúp việc viết ra các nét chữ thanh và nét chữ đậm rất dễ dàng