sư dụng bút thư pháp

Sử dụng bút thư pháp Artline Calligraphy

Cây bút có ngòi dẹt giúp việc viết ra các nét chữ thanh và nét chữ đậm rất dễ dàng