Khi đề cập đến balo dây rút, chúng ta nghĩ đến chiếc balo hình cái túi, rút dây lại và đeo đi đang…