Tại các cửa hàng ở Nhật, Châu Âu, Mỹ vẽ trang trí lên cửa kính vào các kỳ lễ hội rất phổ biến…