Tại sao Artline Japan lại có dòng bút ngòi đến 10mm? Trong cuộc sống hàng ngày có lẽ chúng ta sẽ không cần…